Projekty Unijne

BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (numer umowy POPW.01.05.00-28-0019/20-00)

Cel projektu: pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 56 232,00 zł


BARTBO Bartosz Bogucki  otrzymał dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (numer umowy POPW.01.05.00-28-0025/20-00)

Cel projektu: pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli siew trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Beneficjent: BARTBO Bartosz Bogucki

Wartość projektu: 41 912,85 zł


BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt  pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w firmie BARTBO sp z o.o.”

Projekt zakłada wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie Bartbo sp z.o.o działającej w województwie warmińsko – mazurskim, świadczącej usługi parku rozrywki. . W ramach realizowanego projektu firma wdraża rozwiązania, które mają przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzaniem bazą klientów, archiwizacja ofert, planowanie imprez, zarządzanie magazynem, zarządzanie kadrami, finansami i administracją , organizacja imprez marszobiegowych
 
Przewiduje się następujące etapy realizacji:
 
Etap 1 – wybór wykonawcy w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020
Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych
Etap 3 - Etap zakupu sprzętu i wyposażenia
Etap 4 - Zakończenie realizacji - złożenie wniosku o płatność końcową
 
Cel projektu: Celem głównym projektu jest Wdrożenie nowych modeli biznesowych w Bartbo sp. z.o.o na terenie powiatu olsztyńskiego do 12.2019r roku poprzez inwestycję w technologie informacyjno – komunikacyjne.
 
Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Wartość projektu:  1 161 849.53zł
 
Dofinansowanie projektu z UE: 640 823.62zł
 

BARTBO - Bartosz Bogucki realizuje projekt  pn. „Zastosowanie pompy ciepła firmie Bartbo - Bartosz Bogucki”

 
Inwestycja planowana jest na działce nr 574/3 w miejscowości Butryny. Przedmiotem projektu jest budowa węzła cieplnego w budynku firmowym. Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót geologicznych. Celem projektu jest uzyskanie zmniejszenia zużycia energii i emisji  szkodliwych związków do atmosfery poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła opartego o OZE.W tym celu projektuje się budowę węzła cieplnego odnawialnym źródłem ciepła jakim jest pompa ciepła. Dzięki realizacji projektu w danym momencie potrzeby wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości w kontekście OZE. 
 
Etapy realizacji:
 
1. Etap przygotowań - wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności
2. Etap Wdrożenia - zakup i montaż węzła cieplnego w budynku firmowym
 
Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła cieplnego opartego o OZE jakim jest pompa ciepła o mocy 29,8 kW przez firmę BARTBO - BARTOSZ BOGUCKI w miejscowości Butryny do 12.2019 r
 
Beneficjent: BARTBO - Bartosz Bogucki
 
Wartość projektu:  246 656.82 zł
 
Dofinansowanie projektu z UE: 170 453.90 zł 
 

 
BARTBO - Bartosz Bogucki realizuje projekt  pn. „Zastosowanie pompy ciepła firmie Bartbo - Bartosz Bogucki –budynek socjalny”
 
Inwestycja planowana jest na działce nr 574/2 w miejscowości Butryny. Przedmiotem projektu jest budowa węzła cieplnego w budynku firmowym. Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót geologicznych. Celem projektu jest uzyskanie zmniejszenia zużycia energii i emisji szkodliwych związków do atmosfery poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła opartego o OZE.W tym celu projektuje się budowę węzła cieplnego odnawialnym źródłem ciepła jakim jest pompa ciepła. Dzięki realizacji projektu w danym momencie potrzeby wnioskodawcy zostaną zaspokojone w całości w kontekście OZE:
 
Etapy realizacji:
 
1. Etap przygotowań –wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności
2. Etap Wdrożenia- zakup i montaż węzła cieplnego w budynku firmowym
 
Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zastosowanie ekologicznego i oszczędnego węzła cieplnego opartego o OZE jakim jest pompa ciepła o mocy 13,5 kW przez firmę BARTBO - BARTOSZ BOGUCKI w miejscowości Butryny do 12.2019 r.
 
Beneficjent: BARTBO - Bartosz Bogucki
 
Wartość projektu:  139 315.95 zł 
 
Dofinansowanie projektu z UE: 96 275.25 zł 
 

Grażyna Tomczak będący liderem realizuje projekt  pn. „Pakietowanie usług turystycznych - Hotel Natura Mazur - Bartbo” 

 
Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez Grażyna Tomczak  oraz BARTBO SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 
Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:
 
Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami
Etap 3 - Etap zakupu sprzętu i wyposażenia
Etap 4 - Zakończenie realizacji - złożenie wniosku o płatność końcową
 
Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez firmę Grażyna Tomczak oraz Bartbo Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku.
 
Beneficjent: Grażyna Tomczak
 
Wartość projektu: 2 165 011.59 zł
 
Dofinansowanie projektu: 1 019 830.00 zł
 

 
BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będący liderem realizuje projekt  pn. „Wczasy aktywne z Parkiem Rozrywki Bartbo” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług przez firmy: BARTBO sp. z o.o. oraz AKORA sp. z o.o.
 
Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez BARTBO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Akora sp z o.o.
 
Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:
 
Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020
Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych
Etap 3 - Etap zakupu sprzętu i wyposażenia
Etap 4 - Zakończenie realizacji - złożenie wniosku o płatność końcową
 
Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Akora sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietu usług począwszy od 2020 roku.
 
Beneficjent: BARTBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Wartość projektu: 2 316 541.90 zł
 
Dofinansowanie projektu: 1 189 830.00 zł
 

RPWM.01.04.02-28-0027/18

Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki realizuje w partnerstwie z BARTBO sp. z o.o projekt   pn. „Dzień pełen wrażeń” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług przez firmy: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO sp z o.o.

Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO Sp. z o.o.

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap 1 – wybór wykonawcy robót budowlane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Etap 2 -Podpisanie umowy z wykonawcami prac adaptacyjnych

Etap 3 - Etap zakupu sprzętu i wyposażenia

Etap 4 - Zakończenie realizacji - złożenie wniosku o płatność końcową

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki oraz BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku.

Beneficjent: Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka Mariusz Czeszejko-Sochacki

Wartość projektu:  2091916.35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1189830.00 zł

 


 

Firma BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  realizuje projekt pn. Odtworzenie tradycyjnych kiermasów warmińskich na terenie Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach. Projekt polega na wdrożenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu usług polegającego na odtworzeniu tradycyjnych kiermaszów warmińskich na terenie Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach, w oparciu o tradycyjne formy kiermasów, wpisanych w tradycję warmińską, organizowanych niegdyś przy okazji świętowania ślubów, odpustów i innych uroczystości rodzinnych.

Etapy wdrażania:

etap 1 - wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności

etap 2 - wdrożenie - zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej usługi polegającej na odtworzeniu tradycyjnych KIERMASÓW WARMIŃSKICH na terenie Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach, w oparciu o tradycyjne formy kiermasów, wpisanych w tradycję warmińską, organizowanych niegdyś przy okazji świętowania ślubów, odpustów i innych uroczystości rodzinnych.

 

Cel projektu: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez odtworzenie tradycyjnych kiermasów warmińskich na terenie Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach do 08.2018r..

Beneficjent: BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu: 1 222 6659,32 zł brutto.

Dofinansowanie projektu z UE: 387 584,28 zł

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

od 28.06 do 29.08