1. Gracz nie może przebywać na polu gry bez maski ochronnej.
 2. Zabrania się zdejmowania maski ochronnej podczas gry!
 3. Na polu gry mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w grze oraz sędziowie.
 4. Grę rozpoczyna i kończy prowadzący. Uczestnik zobowiązuje się podporządkować wszystkim komendom prowadzącego.
 5. Poza polem gry, zabrania się strzelania z łuków.
 6. Na polu gry zabrania się fizycznego kontaktu pomiędzy graczami (walka wręcz).
 7. Gracz sygnalizuje prowadzącemu wszelkie uwagi, przez podniesienie ręki (pęknięcie strzały, uszkodzenie łuku, urazy itp.)
 8. Do przeciwnika należy strzelać z odległości nie mniejszej niż 6 metrów.
 9. Nie wolno strzelać do osób nie posiadających na twarzy maski ochronnej oraz osób sygnalizujących jakiekolwiek uwagi.
 10. Przed użyciem strzały, uczestnik zobowiązany jest sprawdzić czy strzała w trakcje gry nie uległa uszkodzeniu (pęknięcie, mocowanie grotu).
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za kontuzje uczestników podczas imprezy, za wyjątkiem wypadków będących konsekwencją nienależytego stanu technicznego sprzętu udostępnionego uczestnikom. W szczególności, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące następstwem niestosowania się do regulaminu i poleceń wykonawcy oraz wypadki będące następstwem spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Gracz odpowiada za uszkodzenia mechaniczne łuku i maski.
 13. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Spożywani alkoholu i innych środków odurzających podczas gry jest zabronione!
 14. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka użytkowania strzał i łuku przeznaczonych do pojedynku łuczników.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2014 - 2023