1. W jeździe nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do jazdy wyłącznie w kaskach ochronny.
 3. Uczestnicy oświadczają, iż posiadają aktualne prawo jazdy kat. B. Prawo jazdy nie jest wymagane wyłączone w przypadku jazdy o wyznaczonym torze.
 4. W przypadku jazdy po torze:
  1. Jazda jest możliwa tylko po wyznaczonym torze.
  2. Na torze zabrania się wyprzedzania innych quadów, oraz obowiązuje zachowanie odległości minimum 2 metrów od nich.
 5. W przypadku wyprawy w teren:
  1. Jazda na quadach jest możliwa tylko trasą wyznaczona przez przewodnika a ponadto w czasie przejazdu drogami publicznymi – jazda jest możliwa wyłącznie za przewodnikiem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy doznane podczas jazdy, za wyjątkiem wypadków będących konsekwencją nienależytego stanu technicznego quadów, udostępnionych uczestnikom. W szczególności wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące następstwem niestosowania się do regulaminu i poleceń wykonawcy oraz wypadki będące następstwem spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Uczestnicy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
 8. Uczestnicy odpowiadają za uszkodzenie pojazdu powstałe w czasie jazdy a wynikłe z jego winy do kwoty 500 zł (wkład własny). Pozostałą część kosztu droższej naprawy pokrywa firma BARTBO.
 9. Uczestnik zgłasza wszelkie niedyspozycje i przeciwwskazania zdrowotne organizatorowi przed jazdą.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania wyprawy lub jazdy po torze w przypadku gdy uczestnicy będą spożywać alkohol lub inne używki, co zagrażać będzie bezpieczeństwu dalszej jazdy na quadach.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

© BARTBO 2014 - 2024