Regulamin, zasady korzystania i polityka prywatności

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - oznacza niniejszy dokument opisujący zasady korzystania z serwisu, karty VIP oraz politykę prywatności  a także stanowiący formę porozumienia pomiędzy a osobami korzystającymi z Witryny Internetowej zwanymi dalej - Użytkownikami.
 2. BARTBO – oznacza firmę: BARTBO Sp. z o.o. i z siedzibą w Butrynach, Butryny 100, 10-687 Olsztyn, tel. 89 513 32 82.
 3. Witryna Internetowa udostępniana w domenach:
  www.park-bartbo.pl
  zwana w dalszej części dokumentu Witryną Internetową – jest serwisem internetowym prowadzonym przez BARTBO.
 4. Witryna internetowa oznacza serwis informacyjny udostępniony w sieci internet, stworzony przez BARTBO umożliwiający Użytkownikom korzystanie z informacji opracowanych i publikowanych przez BARTBO.
 5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Witryny Internetowej, wypełnia formularz kontaktowy zamieszczony w Witrynie Internetowej, uzyska połączenie telefoniczne oraz kontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną z firmą BARTBO.
 6. Klient - oznacza każdą osobę będącą Użytkownikiem, która po zaakceptowaniu przedstawionej przez BARTBO oferty złoży zamówienie na usługę.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z Witryny Internetowej a także sposób realizacji zamówień. Poprzez fakt korzystania z Witryny Internetowej, wypełnienia formularza kontaktowego zamieszczonego w Witrynie Internetowej, uzyskania połączenia telefonicznego oraz kontaktu poprzez pocztę elektroniczna z firmą BARTBO, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Dane publikowane w Witrynie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Witryny Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Zakazane jest korzystanie z Witryny Internetowej w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Witrynie Internetowej podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz, 83 z późn. zm., ') Przyjęty w Witrynie Internetowej układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Witryny Internetowej w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej, każdorazowej pisemnej zgody BARTBO.

§ 5 Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa
zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności
użytkowników serwisu internetowego: bartbo.pl

Administratorem danych osobowych w ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest firma: Bartbo Sp. z o.o, z siedzibą pod adresem: Butryny 100, 10-687 Olsztyn, NIP 739-185-23-59, REGON 510825651, zwana dalej:Administratorem danych”.

1. Definicje.

 1. Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym: http://bartbo.pl/
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronach serwisu. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych.

 1. Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: nazwę nadawcy, adres email lub/i numer telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie.
 2. Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik jest zobowiązany wskazać adres email.  Przetwarzanie danych osobowych do celów wysyłki newslettera odbywa się po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.

Podczas wizyty w serwisie, system wykorzystywany przez Administratora danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki – tzw. cookies.

Pliki cookies.

 1. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.
 2. Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:
  1. PHPSESSID - wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu, dzięki temu ciasteczku dowiadujemy się w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu i możemy pracować nad jego doskonaleniem.
  2. ID – plik serwera googleads.g.doubleclick.net, który zapisuje informacje o działaniach Użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Adwords i przekazuje zwrotnie informacje o konwersjach.
 3. Brak możliwości zapisania cookies ograniczy działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich, jak np. oferto-konfigurator.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 5. Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:
  1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
  5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  6. UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.  

5. Kontakt

Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami lub z zamówioną subskrypcją newslettera.

6. Zmiana danych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: bartbo@bartbo.pl 

7. Zabezpieczenie danych.

 1. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 2. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.

8. Odpowiedzialność

 1. Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 2. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
 3. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 4. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

9. Zmiany w polityce prywatności.

  Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Rezerwacja usług i sprzętu dla Klienta jest dokonywana na podstawie wpłaconego zadatku w wysokości 40% wartości brutto usługi w terminie nie krótszym niż 30 dni przed ustalonym terminem imprezy.
 2. BARTBO posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od wykonywanej działalności. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW. Jest to związane z dodatkowymi kosztami zależnymi od charakteru imprezy. Warunkiem jest zgłoszenie chęci ubezpieczenia NNW co najmniej 7 dni od terminu imprezy.
 3. Rezerwacja usług i sprzętu w Parku Rozrywki Aktywnej możliwa jest na dzień lub dwa przed terminem imprezy bądź z większym wyprzedzeniem jednakże każdorazowo wymaga  ustalenia z BARTBO.

 

§ 7 Regulamin Karty VIP

 1. Karta VIP uprawnia do bezpłatnego wstępu na teren Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo dla 4 osób.
 2. Karta VIP uprawnia do 50% rabatu na wszystkie stałe atrakcje dostępne w Parku Rozrywki Aktywnej  – nie dotyczy to jedynie usług gastronomicznych, złowionych ryb, wynajęcia sektora z wiatą i dodatkowych doładowań kulkami przy paintballu.
 3. Z Karty VIP można korzystać w terminach i godzinach pracy Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo.
 4. Karta VIP jest ważna z dowodem tożsamości, do końca sezonu wskazanego na karcie.
 5. Przed przyjazdem wejdź na stronę Parku i sprawdź czy Park jest czynny danego dnia.
 6. Wykaz atrakcji stałych i cennik znajdziesz pod linkiem

Godziny
otwarcia:

wszystkie weekendy czerwca
i od 01.07 do 29.08

11:00 - 19:00

Pozostała
część roku

wymagana rezerwacja